Aktualnosci
Kalendarz sezonu artystycznego 2006
Kalendarz sezonu artystycznego 2005
Kalendarz sezonu artystycznego 2004
Kalendarz sezonu artystycznego 2003
Kalendarz sezonu artystycznego 2002
Kalendarz sezonu artystycznego 2001
Historia Fundacji
Cele Statutowe
Sprawozdania
księga Gości
Kontakt
 •   Cele Statutowe Fundacji Kresy 2000
 •   Statut Fundacji Kresy 2000
 •  

   

  29 maja 2004 roku

  STATUT FUNDACJI

  Fundacja Kresy 2000
  Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu
  w Nadrzeczu koło Biłgoraja

  Tekst jednolity

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  § 1

  Fundacja pod nazwą "Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu koło Biłgoraja" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów: Alicję, Dominikę i Stefana Szmidtów aktem fundacyjnym z dnia 10 maja 1997 roku Repertorium A nr 2788/1997 sporządzonym w Biłgoraju przez Notariusza Zygmunta Krysiaka działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz postanowień niniejszego Statutu.

  § 2

  Fundacja posiada osobowość prawną.

  § 3

  Fundacja może używać skrótu "Fundacja Kresy 2000"

  § 4

  1. Siedzibą Fundacji jest wieś Nadrzecze w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim.
  2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.
  4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

  § 5

  Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. kultury.

  § 6

  Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

  § 7

  Fundacja używa pieczęci ze znakiem graficznym i napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

  § 8

  Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe oraz odznaki i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

  Rozdział II

  Cele i zasady działania Fundacji

  § 9

  Celami Fundacji są:

  1. Działalność na rzecz sztuki i kultury współczesnych Kresów Rzeczypospolitej oraz ochrona historycznego dziedzictwa kulturowego, tradycji i zwyczajów kresowych.
  2. Działania na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób młodego pokolenia.
  3. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych umożliwiająca im aktywny i bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką.
  4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.

  § 10

  1. Stworzenie i finansowanie "Domu Służebnego Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu koło Biłgoraja", jako miejsca działań twórczych, skupiającego wybitnych polskich artystów i ludzi kultury oraz utalentowaną młodzież z ziem południowo - wschodniej Polski - współczesnych Kresów Rzeczypospolitej.
  2. Finansowanie i organizowanie wystaw, form teatralnych, koncertów, spotkań autorskich, seminariów, plenerów malarskich, warsztatów artystycznych.
  3. Finansowanie i upowszechnianie wydawnictw i materiałów informacyjnych w zakresie wiedzy o kulturze oraz tradycjach ziem kresowych.
  4. Wspomaganie odbudowy i konserwacji obiektów zabytkowych kresowej kultury materialnej.
  5. Finansowanie promocji i fundowanie stypendiów dla najbardziej utalentowanych młodych twórców.
  6. Udzielanie pomocy dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym, w celu umożliwienia im uczestnictwo w zajęciach i imprezach organizowanych przez Fundację.
  7. Dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o zjawiskach zagrażających pięknu krajobrazu, bogactwu flory i fauny ziemi biłgorajskiej, wspieranie i dotowanie konserwacji i zabezpieczenia pomników przyrody, a także promowanie twórczości artystycznej inspirowanej tą problematyką.
  8. Współpracę z muzeami, galeriami, szkołami i innymi instytucjami w zakresie celów Fundacji.

  § 11

  Dla realizacji swoich celów Fundacja:

  1. może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz organizacji nie mających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
  2. może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną w zakresie wykonywania zadań statutowych
   1. Działalność nieodpłatna
    92.13.Z - projekcja filmów
    92.31.A - działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lakowych
    92.31.C - działalność filharmonii, orkiestr, chórów
    92.31.E - działalność galerii i salonów wystawienniczych
    92.52.B - ochrona zabytków
    92.53.Z - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody
    92.31.G - artystyczna i literacka działalność twórcza gdzie indziej niesklasyfikowana.
   2. Działalność odpłatna
    22.11.Z - wydawanie książek
    22.14.Z - wydawanie nagrań dźwiękowych
    22.15.Z - pozostała działalność wydawnicza
    52.63.Z - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
    92.11.Z - produkcja filmów i nagrań wideo
    92.31.F - działalność domów i ośrodków kultury
    92.32.Z - działalność obiektów kulturalnych
  3. może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

  § 12

  Fundacja nie ma prawa do:

  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi".
  2. Przekazywania jej majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji albo ustawy.
  4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy ich osób bliskich.

  Rozdział III

  Majątek i dochody Fundacji

  § 13

  1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.500,- PLN oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
  2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1.000,- PLN.
  3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

  § 14

  1. wpłat pieniężnych, rzeczy ruchomych i nieruchomych lub praw majątkowych nabytych przez Fundację w drodze darowizn, spadków i zapisów;
  2. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, oraz dotacji budżetowych;
  3. dochodów z działalności gospodarczej;
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz innej odpłatnej działalności Fundacji;
  5. odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
  6. wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej na potrzeby rozwoju kultury w Polsce.

  § 15

  Przy przyjmowaniu spadków i darowizn Fundacja może je przyjąć, jeżeli ich aktywa w sposób oczywisty przewyższają ich długi.

  § 16

  Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację wykorzystywane będą na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

  Rozdział IV

  Organy Fundacji

  § 17

  1. Zarząd
  2. Rada Nadzoru i Kontroli

  Zarząd

  § 18

  1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
  2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów.
  3. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
  4. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 9 członków.
  5. Zarząd może powołać spośród swego grona Prezydium Zarządu składające się z 3 osób.
  6. Do składu Zarządu Fundatorzy mogą wyznaczyć samych siebie.
  7. Na czele Zarządu stoi Zarządca (Prezes) powoływany przez Fundatorów.
  8. Zarząd może powoływać ciało opiniotwórczo-doradcze jako organ pomocniczy Fundacji, z pośród osób o uznanym autorytecie, szczególnie zasłużonych na polu objętym działalnością Fundacji.

  § 19

  1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
   1. śmierci członka;
   2. pisemnej rezygnacji członka;
   3. odwołania członka przez Fundatorów.
  2. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie z powodu:
   1. działania na szkodę Fundacji;
   2. nie uczestniczenia w pracach Zarządu;
   3. skazania prawomocnym wyrokiem karnym;
   4. długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.

  § 20

  Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie Fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz
  2. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
  4. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji
  5. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji
  6. podejmowanie wszelkich innych decyzji dotyczących Fundacji.

  § 21

  Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Zarządcy (Prezesa).

  § 22

  Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymaga podpisu Zarządcy samodzielnie lub dwóch członków Zarządu razem.

  Rada Nadzoru i Kontroli

  § 23

  1. Rada Nadzoru i Kontroli składa się z 3 do 5 osób.
  2. Rada Nadzoru i Kontroli powoływana i odwoływana jest przez Fundatorów.
  3. Kadencja Rady Nadzoru i Kontroli trwa 3 lata.
  4. Członkowie Rady Nadzoru i Kontroli nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
  5. Członkami Rady Nadzoru i Kontroli nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
  6. Członkowie Rady Nadzoru i Kontroli mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
  7. Rada Nadzoru i Kontroli na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
  8. Rada Nadzoru i Kontroli w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdym czasie przez Fundatorów z przyczyn wymienionych w § 19 niniejszego statutu.
  9. Rada Nadzoru i Kontroli kontroluje działalność organów Fundacji i sprawuje nad nimi stały nadzór.
  10. Uchwały Rady Nadzoru i Kontroli podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków.
  11. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Rada Nadzoru i Kontroli ma prawo wglądu w bieżącą działalność Fundacji poprzez:
   1. żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich dziedzinach
   2. żądania od zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień
   3. dokonywania kontroli majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

  Rozdział V
  Działalność gospodarcza Fundacji

  § 24

  Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności usługowej w dziedzinie:

  1. turystyki
   • działalność biur podróży - 63.30.A
   • działalność organizacji podróży - 63.30.B
   • działalność biur turystycznych - 63.30.C
  2. hotelarstwa
   • hotele - 55.1
   • pozostałe obiekty turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.2
  3. gastronomii
   • restauracji - 55.30.Z
   • bary - 55.40.Z
   • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych ( katering) -55.52 Z
  w zakresie nie dotyczącym celów Fundacji i sposobów ich realizacji.

  § 25

  1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd.

  Rozdział VI
  Zmiana Statutu

  § 26

  1. Zmian Statutu dokonuje zarząd za zgodą Fundatorów.
  2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć zmiany celu Fundacji.

  Rozdział VII
  Postanowienia końcowe

  § 27

  1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
  2. Połączenie Fundacji z inną fundacją nie może nie może nastąpić, jeżeli w wyniku tego mógłby się zmienić cel Fundacji.
  3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd, za zgodą Fundatorów, w drodze jednomyślnej uchwały.

  § 28

  1. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy.
  2. Fundacja ulega likwidacji w wypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
  3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przekazane na rzecz gminy Biłgoraj z przeznaczeniem na realizację celów zbliżonych o celów statutowych Fundacji.

  § 29

  O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego ds. kultury.

  § 30

  Fundacja składa Ministrowi właściwemu ds. kultury - do 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

  § 30

  Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.