Aktualnosci
Kalendarz sezonu artystycznego 2016
Kalendarz sezonu artystycznego 2015
Kalendarz sezonu artystycznego 2014
Kalendarz sezonu artystycznego 2013
Kalendarz sezonu artystycznego 2012
Kalendarz sezonu artystycznego 2011
Kalendarz sezonu artystycznego 2011
Kalendarz sezonu artystycznego 2011
Kalendarz sezonu artystycznego 2008
Kalendarz sezonu artystycznego 2007
Kalendarz sezonu artystycznego 2006
Kalendarz sezonu artystycznego 2005
Kalendarz sezonu artystycznego 2004
Kalendarz sezonu artystycznego 2003
Kalendarz sezonu artystycznego 2002
Kalendarz sezonu artystycznego 2001
Historia Fundacji
Cele Statutowe
Sprawozdania
księga Gości
Kontakt


Sprawozdanie 2004 (DOC)
Sprawozdanie 2004 (PDF)Sprawozdanie z działalności
Fundacji Kresy 2000

w roku 2004

 1. PODSTAWOWE DANE:
  1. Nazwa: Fundacja Kresy 2000, Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu k/Biłgoraja.
  2. Adres: Nadrzecze 7, 23-400 Biłgoraj.
  3. Wpis w KRS: Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 0000085684,
   Od 21 czerwca 2004 r. Fundacja Kresy 2000 jest Organizacją Pożytku Publicznego
  4. Regon: 950312480.
  5. NIP: 918 - 16 - 19 - 617
  6. Zarząd Fundacji:
   Stefan Szmidt - Zarządca Fundacji.. - zam. ul. Petunii nr 7, 04-923 Warszawa
   Jan Szulc - Zastępca Zarządcy.. - zam. ul. Ogrodowa nr 4, 23-400 Biłgoraj
   Alicja Jachiewicz-Szmidt - Kurator Domu Służebnego - zam. ul Petunii 7, 04-923 Warszawa
   Małgorzata Chojnacka - Członek Zarządu - zam. ul. Zwierzyniecka 15m31, 00-719 Warszawa

   Rada Kontroli i Nadzoru
   Krzysztof Luba - Członek Rady -zam. ul. Walcownicza 52, 04-921 Warszawa
   Aleksander Łukasz - Członek Rady -zam. ul. Zielona 108, 23-400 Biłgoraj
   Wojciech Krużel - członek Rady - zam. ul. Kościuszki 131, 23-400 Biłgoraj

 2. Działalność statutowa
  1. Cele statutowe:
   1. Działalność na rzecz sztuki i kultury, współczesnych kresów Rzeczpospolitej oraz ochrona historycznego dziedzictwa kulturowego, tradycji i zwyczajów kresowych.
   2. Działania na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób młodego pokolenia.
   3. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny i bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką.
   4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.

  2. Zasady i formy realizacji celów:
   1. Stworzenie i finansowanie "Domu Służebnego Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu" w Nadrzeczu koło Biłgoraja, jako miejsca działań twórczych, skupiającego wybitnych polskich artystów i ludzi kultury oraz utalentowaną młodzież z ziem południowo-wschodniej Polski - współczesnych Kresów Rzeczypospolitej.
   2. Finansowanie, organizowanie i nieodpłatne udostępnianie: wystaw, form teatralnych, koncertów, spotkań autorskich, seminariów, plenerów autorskich, warsztatów teatralnych i filmowych.
   3. Finansowanie i nieodpłatne rozpowszechnianie wydawnictw oraz materiałów informacyjnych upowszechniających wiedzę o kulturze i tradycjach ziem kresowych.
   4. Wspomaganie odbudowy i konserwacji obiektów zabytkowych kresowej kultury materialnej.
   5. Finansowanie promocji i fundowanie stypendiów dla najbardziej utalentowanych młodych twórców z Ziemi Biłgorajskiej i Zamojskiej.
   6. Nieodpłatne przewożenie dzieci i osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia im uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez Fundację.
   7. Dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o zjawiskach zagrażających pięknu krajobrazu, bogactwu flory i fauny Ziemi Biłgorajskiej i Zamojskiej, wspieranie i dotowanie konserwacji i zabezpieczenia pomników przyrody, a także promowanie twórczości artystycznej inspirowanej tą tematyką.
   8. Współpracę z muzeami, galeriami, szkołami i innymi instytucjami w zakresie celów Fundacji.

  3. Praca Zarządu
   Zarząd Fundacji w roku 2003 odbył 4 formalne zebrania (protokołowane), oraz 10 nieformalnych, dotyczących przygotowywanych imprez, odbywały się one bezpośrednio przed i po imprezach. Na zebraniach rozpatrywano sprawy dotyczące funkcjonowania Fundacji i jej działalności, a także bieżące problemy organizowanych wydarzeń. Najważniejsze kwestie rozpatrywane przez zarząd to:
   • przygotowanie programu imprez na sezon artystyczny2004,
   • analizowanie działalności finansowej i kosztów utrzymania Fundacji,
   Zarząd na swoich zebraniach podjął 4 uchwały, które dotyczyły:

   Odpisy z uchwał
   UCHWAŁA I/2004

   Uchwała Zarządu Fundacji Kresy 2000 z dnia 14 stycznia 2004r.
   § 1
   Zarząd Fundacji Kresy 2000 po zapoznaniu się z uchwałą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podejmuje uchwałę o podjęciu działań, aby dokonać zmian w statucie Fundacji, w celu uzyskania statutu organizacji pożytku publicznego. Jednocześnie uchwalono, że Fundatorzy muszą powołać nowy skład zarządu, który dokona odpowiednich zmian w statucie Fundacji. Uchwalenie nowego statutu wynika z wymogów ustawy.
   § 2
   Uchwałę podjęto jednogłośnie.
   UCHWAŁA II/2004
   UCHWAŁA Zarządu Fundacji Kresy 2000 z dnia 4 kwietnia 2004 roku
   § 1
   Zarząd Fundacji Kresy 2000 w Nadrzeczu k/Biłgoraja podejmuje uchwałę zatwierdzającą ramowy program do realizacji w sezonie artystycznym 2004r. z możliwością zmian programu i terminów kolejnych przedsięwzięć (brak potwierdzenia artystów, niezgodności terminów, sprawy techniczne, itp.).
   § 2
   Uchwałę podjęto jednogłośnie.
   UCHWAŁA III/2004
   Uchwała Zarządu Fundacji "Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu koło Biłgoraja" z dnia 30 maja 2004 roku
   § 1
   Stwierdza się, że Fundacja Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu koło Biłgoraja spełnia wymagania zawarte w art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwala się, że Zarząd Fundacji podejmie starania o nadanie Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego.
   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Uchwałę podjęto jednogłośnie.
   UCHWAŁA IV/2004
   Uchwała Zarządu Fundacji Kresy 2000 w Nadrzeczu k/ Biłgoraja z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003r.
   1. Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji Kresy 2000 za rok 2003, składające się z:
    • bilansu wykazującego na dzień 31.12.2003 roku sumę bilansową aktywów i pasywów
     =56.842,45
    • rachunku zysków i strat za 2003 rok, wykazujący przychody z działalności statutowej
     =127.233,00 i stratę brutto na całokształcie działalności = 44.415,34
    • informację dodatkową.
   2. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 3. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA FUNDACJI w 2004r.
  W czasie trwania sezonu artystycznego Fundacji Kresy 2000 odbyło się 9 imprez kulturalnych:
  21 lutego 2004r. - Impreza Karnawałowa na Kresach.
  Na życzenie i "z polecenia" dobroczyńców, przyjaciół i gości - Fundacja Kresy 2000 zorganizowała "Karnawał na Kresach" w Zespole Pałacowo - Parkowym w Sieniawie.
  Koszty imprezy pokryli w całości sami uczestnicy. Niektórzy z nich po jej zakończeniu wpłacili na konto Fundacji darowizny. Wysokość darowizn została ujęta w sprawozdaniach.

  3 maja 2004r. - inauguracja sezonu artystycznego "Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej"
  - spektakl teatralny "Wakacjuszka" w wykonaniu Emilii Krakowskiej.
  - wernisaż wystawy "Świat litery" - przygotowanej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu w Pracowni Liternictwa prowadzonej przez Bogusława Bodesa
  - wernisaż wystawy fotografii "Krajobrazy dalekie i bliskie" Zdzisława Preisnera z Torunia.
  - koncerty zespołów ludowych biłgorajszczyzny
  - koncert zespołu "Shamrock" z Suwałk
  Liczba uczestników - ok. 700 osób

  1 czerwca 2004r - Dzień Dziecka w Nadrzeczu
  - spektakl teatralny dla dzieci - bajka sceniczna "Pożarcie Królewny Bluetki" w wykonaniu aktorów scen warszawskich: Katarzyny Skolimowskiej, Agnieszki Buczek, Ireneusza Bydlińskiego i Karola Stępkowskiego, oraz w ramach "dzieci - dzieciom" spektakle dziecięce w wykonaniu teatrzyków szkolnych.
  Liczba uczestników - 150 dzieci z Nadrzecza, Korytkowa, Bukowej, Biłgoraja i okolicznych miejscowości.
  Impreza niezwykle udana. Dzieci przyjmowały przedstawienia burzami oklasków i owacjami na stojąco. Opuszczały Nadrzecze jednocześnie zadowolone z imprezy i smutne, że ich szczególny dzień się kończy.

  20 czerwca 2004 - "Pożegnanie sitarzy ... co się nazywa ŻAŁOSNE".
  Kolejna edycja projektu "Żałosne - Radosne". Widowisko teatralne na ulicach miasta Biłgoraja.
  Realizacja widowiska obejmująca swoim zasięgiem niemal całe miasto i najbliższą okolicę jest kolejną po rocznej przerwie edycją dwuczęściowego projektu "Żałosne - Radosne", którego pierwsza edycja miała swoje miejsce w roku 2001 i 2002.
  Zarówno "Żałosne" jak i "Radosne" to wielkie przedsięwzięcie inscenizacyjne, w plenerze na ulicach miasta Biłgoraja i na jego rogatkach, podejmujące próbę rekonstrukcji historycznego i unikalnego w skali kraju obrzędu pożegnania wyjeżdżających i powitania powracających po roku, taborów sitarskich.
  Wydarzenie miało charakter niekomercyjny. Uczestniczyło w nim ok. 5000 widzów

  26 czerwca 2004 - "Wieczór Świętojański"
  - przedstawienie "Wesele w Tarnogrodzie" w wykonaniu uczniów, nauczycieli i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie
  - wernisaż wystawy malarstwa w technice batiku Doroty Wielkosielec i uczniów z jej Pracowni
  - spektakl teatralny - "Ławeczka" w wykonaniu aktorów scen warszawskich:
  Olgi Sawickiej i Sławomira Orzechowskiego w reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza
  - Noc Świętojańska z muzyką i śpiewem nad stawem z udziałem zespołów biłgorajskich i z regionu, a także wszystkich chętnych do zaprezentowania swoich talentów wokalnych i instrumentalnych...
  Liczba uczestników = ok. 500 osób

  Warsztaty twórcze
  26 czerwca - 3 lipca 2004 - warsztaty plastyczne w technice batiku, warsztaty teatralne.
  16 - 21 sierpnia 2004 - warsztaty pisania ikon
  Warsztaty twórcze to konfrontacja sztuki lokalnej ze sztuką profesjonalną. Warsztaty prowadzone w Nadrzeczu przez wybitnych twórców były dostępne dla wszystkich zainteresowanych i były bezpłatne.
  Warsztaty to sposób na aktywację mieszkańców Biłgoraja i okolic, twórców ludowych i utalentowanych młodych ludzi.
  Uczestnicy poszczególnych warsztatów korzystali z przygotowanej przez Fundację bazy pobytowej, przez czas trwania warsztatów i prezentacji dzieła końcowego.
  Zajęcia odbywały się w "Domu Służebnym ..." i "Malarni", na terenie siedziby Fundacji Kresy 2000.

  21 sierpnia2004 r - w Nadrzeczu
  - Wystawy: Timur Karim - malarstwo i Małgorzata Dawidziuk - ikona
  - "Malarnia" - Zakończenie warsztatów pisania ikon. Prezentacja prac uczestników. - "Scena na Wodzie" - Koncert: Julia Doszna - pieśniarka łemkowska, z akompaniamentem Kapeli Jarosława Mazura i dzieci z Zespołu Śpiewaczego "Wereteno"
  Liczba uczestników ok. 600 osób

  9 - 10 października 2004 roku "Requiem dla gospodyni"
  - Wernisaż wystawy obrazów Grzegorza Króla. Wystawa czynna do końca listopada.
  - 3-8. X. 2004 - próby do spektaklu i warsztaty teatralne
  - premiera teatralna "REQUIEM DLA GOSPODYNI" Wiesława Myśliwskiego

  "Requiem" jest dla naszego teatru "polnego" drugą z kolei, po "Drzewie", próbą wpisania tekstu W. Myśliwskiego, w przestrzeń rzeczywistą wsi - Nadrzecza. Po prawdziwym drzewie, na którym i wokół którego rozegrał się dramat Dudy - tym razem bohaterów "Requiem" przenosimy na prawdziwą, sąsiadującą z nim łąkę. Tu - wspólna wyobraźnia widzów i aktorów - stymulowana słowem, światłem i muzyką "zbuduje" na niej dom. Prawdziwym, tym razem, będzie zastawiony stół - czekający na spodziewanych mieszkańców wsi, uczestniczących, jak każe tradycja, w kultywowanym z dziada pradziada obrzędzie "czuwania" - modlitwach i śpiewach przy zmarłej osobie - gospodyni.
  Sztuka jest o śmierci. Według Myśliwskiego "w dzisiejszym świecie - życie nie zgadza się ze śmiercią. Cywilizacja spycha na margines problem śmierci. Umieranie stało się czymś takim jak wydalanie. Jest konieczne, ale trzeba uczynić wszystko, żeby nie przeszkadzało żywym. Żywi nie są w stanie obcować z umarłymi - nie mają takiej potrzeby, a jeśli ktoś ma to sam jest na poły umarłym".
  Autorowi nie o "duchy" w "Requiem" chodzi, a o więź żywych z umarłymi, czyli o tradycję, która mogłaby scalić pokawałkowany świat i jej rychłą śmierć.

  Spektakl obejrzało ponad 1500 osób.

  Ponadto, Fundację Kresy 2000 odwiedziło 9 grup zorganizowanych - zwiedzając wystawy malarstwa prezentowane podczas sezonu artystycznego w Galerii Domu Służebnego i "Malarni" - ( ok. 600 osób). Byli to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studenci, delegacje ze Starostwa Powiatowego, dzieci z Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju.

  Wszystkie grupy spotkały się z fundatorami i zarządcami, poznając historię i aktualną działalność Fundacji.

 4. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  1. Informacja o uzyskanych przychodach.
   W 2004 roku Fundacja Kresy 2000 uzyskała ogółem: = 135.874,45 zł przychodów, w tym między innymi dofinansowania, darowizny:
   a) od osób prywatnych = 43.290,00
   b) Ambra S.A. = 37.983,45
   c) POLMOS S.A. Lublin = 20.000,00
   d) Wydawnictwo Zamojskie = 6.500,00
   e) PKO Biłgoraj = 6.000,00
   f) Przedsięb. Proj. - Usł. "OTO" = 4.857,00
   g) BRE BANK O/ Lublin = 3.000.00
   h) "ZOMAR" Chełm = 3.000,00
   i) Pol- Skone = 2.000,00
   j) Zakład Ceramiki Budowlanej Markowicze = 2.000,00
   k) Urząd Marszałkowski w Lublinie = 1.500,00
   l) Starostwo Powiatowe w Biłgoraju = 500,00
   m) inne = 5.744,00

  2. Informacja o poniesionych kosztach.
   Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów statutowych.
   Poniesiono koszty na:
   1. realizację celów statutowych = 86.881,33
   2. wydatki:
    • amortyzacja = 9.717,24
    • usługi obce = 19.785,28
    • materiały i energia = 19.062,30
   3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej;
   4. Pozostałe koszty = 5.694,65  

  3. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej Fundacji.
   1. W 2004r. Fundacja zatrudniała jedną osobę w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem: styczeń - grudzień = 1.200 zł brutto. Osoba ta pracując na stanowisku - kierownika biura - prowadzi sekretariat i wykonuje prace administracyjne i organizacyjne. Łączne wynagrodzenie wraz z narzutami w 2004 r. wyniosło = 17.393,76zł
   2. Księgowość prowadzi osoba wg umowy zlecenia.
   3. Członkowie zarządu Fundacji nie pobierają żadnych wynagrodzeń
   4. Wydatki na umowy zlecenia i umowy o dzieło w 2004r. wyniosły = 15.550,00 zł ( w zdecydowanej większości są to honoraria artystów),
   5. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek w 2004r.
   6. Fundacja Kresy 2000 posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o numerze konta: 70 9602 0007 0000 3562 2000 0001. Stan środków ulokowanych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2004r. wynosił = 2.985,24
    Fundacja na dzień 31.12.2004r. nie posiadała lokat bankowych.
   7. Fundacja posiada w użytkowaniu budynek, w którym zlokalizowany jest Dom Służebny oraz budynki "Malarnia" i "Kuchnia letnia", bez kosztów dzierżawy, ponosząc koszty amortyzacji, napraw i modernizacji (wg umów użyczenia),
   8. Wartość aktywów i zobowiązań ujętych w sprawozdaniach = 39.701,52

  4. Dane o działalności zleconej.

   Fundacja Kresy 2000 nie wykonywała działalności zleconej.

  5. Informacja o rozliczeniach Fundacji.

   Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ZUS.
   W 2004r. składała miesięczne rozliczenia do Urzędu Skarbowego, oraz deklaracje do ZUS. Zobowiązania płatnika z tytułu podatków dochodowych i składek ZUS regulowane były na bieżąco i terminowo.

  6. Informacja o kontroli.

   W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.

   Ponad to Fundacja sporządziła dokładne rozliczenia dofinansowywanych przedsięwzięć artystycznych dla: Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.
   Dotychczas nie zgłoszono zastrzeżeń do przedstawionych rozliczeń.
   Wszystkich podpisanych umów i zobowiązań Fundacja wywiązuje się na bieżąco.

   Fundacja Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu k/Biłgoraja działa od 7 lat i jest coraz częściej rozpoznawalna przez społeczeństwo, nie tylko lokalne. Imprezy kulturalne organizowane przez Fundację Kresy 2000 mają z roku na rok coraz więcej odbiorców.

   Biłgoraj, 29 marca 2005 roku

   Za Zarząd Fundacji
   Stefan Szmidt - Zarządca